Total IT Infrastructure & Service Provider
GVN is a professional company that provides key IT infrastructure solutions and services

We provide specialized IT services cooperate with major IT infrastructure manufacturers and suppliers in
Korea and abroad to IT system infrastructures such as servers, storage, networks, and consulting, construction of computer room,
construction of physical security infrastructure, and maintenance.

GLOBAL VN TECHNOLOGY
MAINTENANCE COMPANY LIMITED

KHẨU HIỆU

positive

Tư duy tích cực và đổi mới

  • Một tinh thần tích cực có thể thách thức những khả năng mới.
  • Bất kể phương pháp hiện tại là gì, thách thức liên tục đối với phương pháp mới.
  • Tăng hiệu suất công việc của đội nhóm bằng cách phát triển năng lực của các thành viên.
customers-icon-23

Khách hàng là trên hết, tinh thần doanh nghiệp tin tưởng khách hàng

  • Dựa trên thực tế và nguyên tắc, quy trình kinh doanh công bằng và minh bạch.
  • Quản lý lấy khách hàng làm trọng tâm, sự tin cậy với khách hàng là ưu tiên hàng đầu.
  • Dựa trên sự tin tưởng giữa các thành viên, mọi việc đều nỗ lực hết mình.
r

Sự hài lòng của khách hàng là trách nhiệm của chúng tôi

  • Đạt được sự hài lòng của khách hàng bằng cách đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng một cách có trách nhiệm.
  • Chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được giao và cam kết thực hiện tốt.